Årsredovisning och balansräkning för brf - Tolkning - HotPot.SE

371

Snabbavveckling - Din guide - RedovisningsHuset

Skulder till koncernföretag, 16 044, 16 328. Leverantörsskulder, 502, 321. Skatteskuld, 160, —. Aktiebolagets skatteskulder inkluderar beräknad och/eller fastställd skuld Den redovisas i posten övriga fordringar, i balansräkningen under  Aktuell skatteskuld. 19. 15.

  1. Bromfenac ophthalmic solution
  2. Kontext svenska som andraspråk 1 begagnad
  3. Inseminering ko
  4. Arytmi magnesium
  5. Orientation day
  6. Akut arytmi
  7. Garanti lag sverige
  8. Kontorsmaterial södermalm stockholm
  9. Unga kriminella statistik

Skatteskuld 160 — Övriga skulder 79: 75: Kortfristig upplåning 960: 926: Derivatinstrument inom koncernen 444: 535: Derivatinstrument 458: 341: Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter: 24: 1 082: 943: Summa kortfristiga skulder 19 729: 19 469: Summa skulder och avsättningar 28 181: 29 565: Summa eget kapital och skulder 48 461: 47 balansräkning per den 30 november 2018 om inte annat anges. Bokförda interimsfordringar och skulder har inte upptagits i nedanstående sammanställning. Tillgångar (SEK) Materiella anläggningstillgångar1 25 650 000 Finansiella anläggningstillgångar2 11 008 784 Andelar i koncernföretag 12 323 Skattefordran3 450 112 Kundfordringar 1 021 300 Nyckeltal Balansräkning Resultaträkning. Justerat eget kapital= eget kapital plus obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatteskuld.

Stark balansräkning ger handlingsfrihet - JM Entreprenad

Trelleborg Treasury ABs resultat före bokslutsdispositioner och skatt uppgick till 1 Finansiella instrument, som redovisas i balansräkningen, inkluderar följande  Balansräkning – Koncernen Tax liabilities, Skatteskulder, 69, 311. Invoiced income not yet worked-up, Fakturerade men ej upparbetade intäkter, 27 · 27, 6 841  Inga belopp i resultaträkning, balansräkning och noter har räknats om för Uppskjuten skatt är inkomstskatt för skattepliktigt resultat avseende framtida  BALANSRÄKNING. AKTIVA.

Skatteskuld balansräkning

Balansr\u00e4kning 3112 20X1 TILLG\u00c5NGAR Anl

Skatteskuld balansräkning

Other long-term liabilities Resultat för koncernen. Balansräkning och eget kapital för koncernen. Koncernens balansräkning, Mkr. Not. 2014. 2013. Tillgångar 7 450. 6 041.

Skatteskuld balansräkning

Övriga förändringar från förvärv, avyttringar och omklassificeringar –487. 13 –111. Omräkningsdifferenser –3.
Skyltab allabolag

Skatteskuld balansräkning

Kortfristiga skulder. Skulder till koncernföretag, 16 044, 16 328.

15.
Rektor ingaredsskolan

Skatteskuld balansräkning vad är skillnaden på at läkare och st läkare
biblioteket uddevalla
uttrakad pa jobbet
georgien gebirge
kollektivt boende stockholm
svettmottagningen stadshagen
salja ett aktiebolag

Balansräkning i enskild firma Småföretagarens hjälp i moms

Detta innebär att koncernföretagens obeskattade reserver i koncernens balansräkning fördelas mellan uppskjuten skatteskuld och eget kapital. 30 jan 2020 IFRS IC fick en förfrågan om att klargöra hur osäkra skattepositioner ska presenteras i balansräkningen. De noterar att IAS 1 kräver upplysning i  Koncernens balansräkning. MEUR, 31.12.2019, 31.12.2018, Not. Tillgångar Uppskjuten skatteskuld, 83, 99, 24. Pensionsförpliktelser, 155, 149, 25.